Keystone logo
Zhetysu State University named after Ilyas Zhansugurov

Zhetysu State University named after Ilyas Zhansugurov

Zhetysu State University named after Ilyas Zhansugurov

序章

Ilyas Zhansugurovにちなんで名付けられたZhetysu大学は、古典主義と現代の教育プログラムを組み合わせた大規模な地域大学です。

大学は、教育、科学、育成における学際的なイノベーション指向のスマート大学として発展しています。

独立教育品質保証機関が実施した「カザフスタンで最高の学際的大学の全国評価-2020」によると、I。Zhansugurovにちなんで名付けられたZhUは、一貫してカザフスタンで最高の学際的大学10校の1つです。

大学の構造には、バイオテクノロジー問題の研究所、7学部、22学部、大学、科学教育センター「Rukhani zhagyru」、スタートアップアカデミーZhGU、科学実用センター「Iliyastanu」、研究成果の商業化、ITセンター。

場所

  • Taldykorgan

    Zhansugurova st., 187а 040009, Taldykorgan Republic of Kazakhstan, 040009, Taldykorgan

    質問