Kazakh British Technical University (KBTU)

公式の説明を読む

所在地

アルマトイ

Address
Tole Bi Street,59
050000 アルマトイ, アルマトイ州, カザフスタン